Skip to main content

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

s potešením Vám predstavujeme ponuku služby nezávislého technického dozoru, a to nie len pre investora. Naša spoločnosť sa špecializuje na poskytovanie komplexných a spoľahlivých služieb v oblasti dozoru a riadenia najmä HVAC profesií v rámci stavebných projektov. Náš skúsený a odborný tím pracuje s jediným cieľom – zabez- pečiť úspešné a kvalitné dokončenie Vášho

investičného projektu.

Technický dozor nie je stavebným zákonom vyžadovaný. Z pohľadu štátu teda nevzniká žiadna povinnosť ho zabezpečiť, ale väčšina investorov sa pre neho rozhodne pre vlastnú kontrolu. Rozsah jeho činností je vždy len na dohode medzi investorom/stavebníkom a technickým dozorom. Mnoho investorov často zastupuje úplne, takže investor sa nemusí o nič zaujímať. Technický dozor nemusí mať žiadne oprávnenie, ale je v našom záujme, aby to vykonávala odborná a kvalifikovaná osoba s dostatočnou praxou. A presne takýchto odborníkov máme. V danej oblasti sa pohybujeme už mnoho rokov, a stojí za nami nielen prax, ale aj pravidelné školenia, certifikačné procesy, štátne skúšky, aktualizačné skúšky, a pod. Silnými nás robí aj skutočnosť, že sme členmi významných zväzov a organizácií, ktoré nás neustále informujú o významných zmenách v legislatíve, prinášajú novinky zo sveta technológií, a v neposlednom rade nám dávajú priestor na celoživotné vzdelávanie a kontrolujú naše technické vybavenie.

Technický dozor investora je kľúčovou súčasťou každého veľkého investičného projektu v oblasti stavebníctva a inžinierstva. Ide o komplexnú službu, ktorá zabezpečuje, že investičný projekt sa vykonáva v súlade s projektovou dokumentáciou, normami kvality, dodržiava stanovený rozpočet a časový rámec, a je nevyhnutný pre zabez- pečenie transparentnosti, kvality a efektívnosti projektu. Zároveň pracuje v záujme investora s cieľom minimalizovať riziká.

Čo zahŕňa naša ponuka?

Monitorovanie realizácie vybraných profesií

Technický dozor investora začína sledovaním a návštevy staveniska, aby sa overilo, že práce prebiehajú správne, a že je stavba riadne pripravená k zača- tiu inštalácie ďalších súvisiacich profesií. Ponúkame Vám technický dozor nad týmito vybranými profesiami: vzduchotechnika, vykurovanie, chladenie, zdravotechnika, elektroinštalácie, stlačený vzduch a technické plyny.

Správa zmien

Počas priebehu projektu sa môžu vyskytnúť zmeny alebo doplnenia projektu. Podieľame na procese riešenia týchto zmien a zabezpečíme, že ich implementá- cia nepoškodí kvalite ani termínom.

Kontrola kvality práce

Dôležitou súčasťou práce technického dozoru je kontrola kvality práce. Postaráme sa o to, aby všetky činnosti spĺňali špecifikácie, normy a požiadavky na kvalitu. Ak sa identifikujú nedostatky, budeme ich veľmi rozvážne riešiť.

Bezpečnosť a právne záležitosti

Technický dozor investora môže zohľadňovať aj aspekty týkajúce sa bezpečnosti na stavenisku a záležitosti súvisiace s právnymi povinnosťami a reguláciami. Vieme zabezpečiť, že projekt splní všetky bezpečnostné normy a právne požiadavky.

Dodržiavanie rozpočtu

Technický dozor investora môže sledovať aj finančný priebeh projektu a zabezpečiť, aby sa projekt zmestil do stanoveného rozpočtu. V prípade odchýlok je našou úlohou navrhovať opatrenia na minimalizáciu finančných rizík.

Reportovanie a dokumentácia

Je dôležité, aby všetky udalosti a stav projektu boli dobre zdokumentované. Pravidelne Vám budeme pripravovať správy, ktoré obsahujú informácie o priebehu projektu, identifikovaných problémoch a ich riešeniach.

Plánovanie a koordinácia

Efektívna koordinácia medzi rôznymi dodávateľmi a subdodávateľmi veľmi dôležitá. Na vyžiadanie zabezpečíme, že všetky zainteresované strany budú pracovať súladne, a po dohode môžeme sledovať aj dodržiavanie harmonogramu.

Záverečný audit

Po dokončení projektu technický dozor investora uskutoční záverečný audit, kde sa overuje, či všetky práce boli vykonané v súlade s projektovými plánmi a kvalitnými štandardmi. Po úspešnom audite projekt prechádza do prevádzky.

Dovoľte nám zabezpečiť, aby bol Váš investičný projekt úspešný a bezproblémový. Našou misiou je zabezpečiť vašu spokojnosť a dosiahnuť tak najlepšie výsledky. Kontaktujte nás pre ďalšie informácie a spoločne sa postaráme o úspech vášho projektu.