Skip to main content

AUDIT HVAC SYSTÉMOV

Sme veľmi hrdí na našu odbornosť v oblasti kontroly a auditu HVAC systémov v priemyselných budovách. Ponúkame Vám komplexné služby, ktoré zabezpečia, aby bol Váš HVAC systém optimálnom stave a plne efektívny. Jednou z kľúčových služieb v tomto smere je audit vzduchotechnického a/alebo klima- tizačného a/alebo vykurovacieho systému. Je určený pre všetkých, ktorým ich systém nie je schopný zabezpečiť požadované parametre v priestore, alebo nefunguje efektívne, alebo si jednoducho len chcú dať svoj systém skontrolovať.

V praxi to znamená, že vieme detailne preskúmať a zistiť, ako efektívne funguje systém, a či funguje správne.

Ako to prebieha

Bezplatná obhliadka a konzultácia

Pred samotným začatím auditu vykonáme bezplatnú obhliadku Vašich priestorov a budeme spolu komunikovať, aby sme jednoznačne pochopili Vaše potreby a očakávania. Samotnú cenovú ponuku Vám pripravíme na základe tejto obhliadky, osobného stretnutia, a preštudovaní podkladov od daného systému. Z obhliadky a podkladov vieme ponuku pripraviť adresnejšie, a vopred vieme odhadnúť, či pre Vás investícia do auditu Vášho systému bude mať význam.

Porovnanie s projektovou dokumentáciou

Porovnáme skutočný stav vášho HVAC systému s projektovou doku- mentáciou. Identifikujeme nezhody, podrobne zdokumentujeme všetky zistené odchýlky a vyhodnotíme ich dopad na funkčnosť systému.

Kontrola HVAC Systému

Vykonáme dôkladnú kontrolu vášho HVAC systému, vrátane vykurovania, chladenia a vetrania. Preveríme všetky komponenty, funkčnosť systému, zaregu- lovanie jednotlivých médií, zaznamenáme výkony a zanalyzujeme súčasnú ener- getickú efektívnosť.

Návrh opatrení

Na základe identifikovaných nezhôd vytvoríme plán opatrení, ktoré je potreb- né vykonať na zlepšenie výkonu a efektívnosti vášho HVAC systému. Súčasťou opatrení je aj samotný orientačný rozpočet, aby ste mali predstavu o tom, či sú nutné nejaké ďalšie investície. Mnohokrát je to však iba o správnom nastavení, a ďalšie investície nie sú potrebné.

Kontrola riadiaceho systému

Systém merania a regulácie je dôležitým faktorom pri správnom fungovaní celého systému. Často je to práve rozladenie či nesprávne nastavenie riadiace- ho systému, ktoré má na svedomí zvýšené prevádzkové náklady. Dôkladne si naštudujeme MaR vášho HVAC systému. Zhodnotíme všetky jeho možnosti, a navrhneme opatrenia týkajúce sa zvýšenia efektívnosti riadenia celého systému.

Zníženie Energetických Nárokov

Navrhneme konkrétne riešenia na zvýšenie energetickej efektívnosti Vášho systému. Tieto riešenia môžu zahŕňať modernizáciu, úpravy nastavení alebo iné úsporné opatrenia.

Výpočet úspor

Vyčíslime očakávané úspory, ktoré dosiahnete implementáciou navrhnutých opatrení, čím Vám poskytneme jasný prehľad o návrate investície.

Prečo si vybrať našu spoločnosť?

Máme bohaté skúsenosti v oblasti tvorby koncepcie, projekcie aj realizácie HVAC systémov v priemyselných budovách.
Naši kolegovia sú špecialisti so znalosťami a skúsenosťami v oblasti vzduchotechniky, chladenia a vykurovania.
Naše služby sú zamerané na dosahovanie úspor a zlepšenie energetického výkonu vášho systému.
Zabezpečíme kompletnú dokumentáciu a odovzdáme Vám plánované kroky na zlepšenie Vášho HVAC systému.
Dovoľte nám pomôcť Vám dosiahnuť optimálny výkon a úspory v oblasti klimatizácie, vykurovania a vetrania Vašej budovy. Kontaktujte nás pre konzultáciu a individuálnu ponuku, ktorá bude prispôsobená presne Vašim potrebám.