Skip to main content

Systém so spoločným hydraulickým okruhom

ZHK EFFICIENCYMODULES

Spomedzi systémov rekuperácie tepla dostupných na trhu, ako sú rotačné alebo doskové výmenníky, je kvapalinový systém rekuperácie optimálnou voľbou pre všetky aplikácie, ktoré vyžadujú samostatné prúdenie vzduchu. Toto oddelenie prúdenia vzduchu je dôležité, ak sa prívod a odvod vzduchu musí z priestorových či hygienických dôvodov inštalovať oddelene.

ZHK EfficiencyModules používame v systémoch, kde je prívod a odvod vzduchu umiestnený oddelene, keďže je kladený veľký dôraz na nulovú možnosť kontaminácie prívodného vzduchu s odvodným vzduchom, napr. nemocnice laboratória, resp. čisté priestory. Rekuperácia tepla pritom spočíva v prenose energie z výmenníka v odvode vzduchu, kde tento výmenník odovzdá svoju energiu pomocou teplonosnej kvapaliny do výmenníka v prívode vzduchu.

Euroclima dodáva moduly ZHK EfficiencyModules pre objemy vzduchu až do 80 000 m3/h. Ako voliteľné doplnky sú k dispozícii všetky štandardné možnosti, ako je prívod studenej a teplej vody, systém redundantných čerpadiel, tepelne izolované potrubie a pod. Uvedenie modulu

ZHK EfficiencyModule do prevádzky môže vykonať jednoducho a lacno technik.

Euroclima nerobí kompromisy, pokiaľ ide o komponenty pre modul ZHK EfficiencyModule, a spolupracuje s tými najlepšími hráčmi na trhu, akými sú Siemens (riadenie), Grundfoss (čerpadlá) alebo Bellimo (servo pohony). Rámcové podmienky pre rekuperáciu tepla a potrebné účinnosti sú jasne dané a špecifikované prostredníctvom noriem ErP. Sofistikovaný riadiaci systém, ktorý optimálne koordinuje prúdenie vzduchu a média pre rekuperáciu tepla v hydraulickom okruhu, môže dosiahnuť vysokú účinnosť, až > 80 %.

Regulácia a systém Plug and play optimalizu édia (glykolu) s cieľom dosiahnuť veľmi vysokú účinnosť (> 80 %).

Funkcia protimrazovej ochrany pomocou dômyselného prietoku média zabraňuje zamŕzaniu a zvyšuje účinnosť systému. Voliteľne je možné použiť doskový výmenník V2A s externým prívodom chladu/tepla.

Funkcie

Ak je modul ZHK EfficiencyModule vybavený riadiacim systémom, v tom prípade je zariadenie schopné samostatnej prevádzky. Parametre vetracej jednotky, ako sú objemové prietoky alebo teploty, sa môžu medzi riadiacou jednotkou RLT a riadiacou jednotkou EffiencyModule zdieľať buď prostredníctvom zbernice Modbus, alebo prostredníctvom analógových/digitálnych signálov. Snímače teploty a tlaku zabudované v zariadení, ktoré sú načítavané riadiacou jednotkou EfficiencyModule, sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo. Ak je na výpočet objemového prietoku pripojený snímač tlaku, K-faktor ventilátora sa musí nastaviť priamo na regulátore ZHK EfficiencyModule. Tento flexibilný dizajn riadiacej techniky umožňuje modulu ZHK EfficiencyModule komunikovať s akýmkoľvek riadiacim systémom RLT.

Jednou z najdôležitejších funkcií ZHK-EfficiencyModule je udržiavanie konštantného pomeru medzi objemovým prietokom vzduchu a média pomocou frekvenčne riadeného čerpadla. Tým sa dosiahne najvyššia možná úroveň účinnosti. Ak v dôsledku teplotnej situácie vo VZT klesne potreba vykurovacej alebo chladiacej energie, t. j. je potrebná menšia ako 100 % rekuperácia, požadované množstvo energie sa reguluje pomocou trojcestného ventilu. Ak klesne potreba energie pod 1 %, systém sa automaticky vypne po nastavenom čase. Integrovaná protimrazová ochrana zaznamenávaním teploty odvádzaného vzduchu zabraňuje tvorbe námrazy na výmenníku. Tým je zaručená prevádzka aj pri kritických vonkajších teplotách. Objem v okruhu sa meria prietokomerom alebo alternatívne teplotným snímačom. Nastavuje sa podľa zmesi glykolu a vody, a umožní sa tak presné zaznamenávanie prietoku, objemu, výkonu a energie. Energia sa zaznamenáva oddelene pre teplo a chlad.

Na želanie zákazníka je k dispozícií integrácia do systému Euroclima Climatix Cloud. Umožňuje používateľovi pristupovať k systému prostredníctvom internetu a vyhľadávať, aktualizovať a prispôsobovať parametre, nastavenia a schémy. Rozhranie Modbus TCP/IP potrebné pre cloud je k dispozícii štandardne na riadiacej jednotke. BACnet IP, BACnet MS/TP a Modbus RTU sú k dispozícii na želanie a umožňujú komunikáciu so systémom riadenia budovy. Celá prevádzka je chránená heslom pred neoprávneným prístupom. Rozlišuje sa medzi rôznymi používateľskými a konfiguračnými úrovňami.

Typy inštalácií

Exteriérová inštalácia

Advanced/Expert

Interiérová inštalácia

Advanced/Expert

Interiérová inštalácia

Basic

Možnosti výbavy

POZ. OPIS BASIC ADVANCES
1 ČERPADLO(Á) BEZ FREKVENČNÉHO MENIČA OK
1 ČERPADLO (REDUNDANTNÉ) VOLITEĽNÉ
1 ČERPADLO(-Á) SO SAMOSTATNÝM FREKVENČNÝM MENIČOM ZABUDOVANÝM V ROZVÁDZAČI OK
OCEĽOVÉ POTRUBIE NA PRÍVOD STUDENEJ VODY IZOLOVANÉ VOLITEĽNÉ
OCEĽOVÉ POTRUBIE KOMPLETNE IZOLOVANÉ VOLITEĽNÉ
2 SPOJOVACIA PRÍRUBA OK OK
3 UZATVÁRACÍ VENTIL OK OK
4 MANOMETER (TLAK A TEPLOTA) VOLITEĽNÉ
5 FILTER NEČISTÔT OK OK
6 3-CESTNÝ VENTIL RIADENIA VÝKONU OK
7 TEPLOTNÝ SNÍMAČ VOLITEĽNÉ
7 PRIETOKOMER OK
8 ODMRAZOVACÍ VENTIL OK
9 SNÍMAČ TEPLOTY NEMRZNÚCEJ ZMESI OK OK
10 MONOMERICKÝ MOSTÍK OK OK
11 POISTNÝ VENTIL OK OK
12 EXPANZNÁ NÁDOBA OK OK
13 PRÍVOD TEPLEJ VODY VOLITEĽNÉ
14 PRÍVOD STUDENEJ VODY VOLITEĽNÉ
EXPANZNÁ NÁDOBA OK OK
ZHK EFFICIENCYMODULE VNÚTORNÁ INŠTALÁCIA OK OK
ZHK EFFICIENCYMODULE VONKAJŠIA INŠTALÁCIA VOLITEĽNÉ
VAŇA NA KONDENZÁT VOLITEĽNÉ
MAR PRE HYDRAULICKÝ MODUL VOLITEĽNÉ
BACNET IP, BACNET MS / TP AND MODBUS RTU VOLITEĽNÉ
MONITOROVANIE ENERGIE OK VOLITEĽNÉ
CLOUD CONNECTION OVLÁDACÍ SYSTÉM OK
V PRÍPADE, ŽE JE JEDNOTKA BEZ OVLÁDANIA EUROCLIMA)
15 SNÍMAČ TEPLOTY NA STRANE VZDUCHU (ODVÁDZANÝ VZDUCH) OK
16+17 SNÍMAČ TEPLOTY NA STRANE VZDUCHU (ČERSTVÝ VZDUCH / PRIVÁDZANÝ VZDUCH) VOLITEĽNÉ
18 SNÍMAČ TLAKU PRIVÁDZANÉHO VZDUCHU / VENTILÁTOR ODSÁVANÉHO VZDUCHUA VOLITEĽNÉ