Skip to main content

Meranie a regulácia

ETA MATIC

Vzduchotechnické jednotky Euroclima sú dostupné s reguláciou. Tá je namontovaná vo výrobe, a to vrátane kompletného ovládacieho panela s ističom. Rovnako obsahujú ochranu proti preťaženiu, frekvenčné meniče a programovateľné ovládače, ovládacie periférie ako sú snímače teploty a vlhkosti, tlakové snímače, servo pohon klapiek, ventily a pod. Jednotky sú vopred testované a uvádzané do prevádzky priamo vo výrobnom závode. Výsledkom čoho je vysoká spoľahlivosť a úspora času, a v neposlednom rade spokojnosť zákazníkov.

Riadiaci systém Siemens Climatix je špeciálne vyvinutý pre oblasť vzduchotechniky a klimatizácie. Umožňuje úplne samostatnú prevádzku alebo diaľkové ovládanie prostredníctvom rôznych komunikačných protokolov na integráciu do systémov riadenia budov. Softvér Euroclima ETAmatic je dokonale prispôsobený potrebám každej vzduchotechnickej jednotky. Na ovládanie nie sú potrebné znalosti programovania ani počítač. Všetky funkcie sa nahrajú pomocou štandardnej SD-karty, obsahujúcej softvér.

Všetky potrebné voliteľné prvky a funkcie sú už zahrnuté v tomto softvérovom balíku. Počas predbežného uvedenia do prevádzky vo výrobnom závode sa prispôsobí konfigurácia každej vzduchotechnickej jednotky. Používateľské rozhranie – externý displej, ktorým môžete ovládať každý proces.

Výber a popis

Pri výbere rozvádzača musia byť najskôr známe údaje o všetkých elektrických dátach (kW, V, A), ako aj konštrukcia jednotky a rozhrania s nadradenými systémami a komponentmi. Rozvádzače sú určené na napájanie 3/N/PE 400 V/50 Hz. Elektrická skriňa z oceľového plechu, určená na montáž na stenu, VZT jednotku alebo dodávaná voľne, stupeň krytia IP 55, označenie predných panelov štítkami sublimačnej tlače, označenie všetkých zabudovaných komponentov, kompletná vnútorná kabeláž, vedenie káblov v chráničkách, svorkovnice odolné voči poruchovému prúdu podľa DIN 53480, káblový vstup zdola s priechodkami, termostat a ventilátor na odvod tepla, spolu s osvedčením o skúške a schémou zapojenia.

Aplikácia

Regulácia, ktorú špeciálne navrhli inžinieri spoločnosti Euroclima, v kombinácii s voľne programovateľným ovládaním Climatix, umožňuje optimálne upraviť konfiguráciu vzduchotechnickej jednotky. Aplikácia sa nahrá do riadiacej jednotky prostredníctvom SD karty a všetky parametre a hodnoty sa môžu nahrať späť na SD kartu pre neskoršiu rekonfiguráciu. Takže rýchla a jednoduchá adaptácia softvéru je možná bez akéhokoľvek počítača a znalost

3 úrovne hesiel pre používateľa, technika a uvedenie do prevádzky; notifikácia Všetky nastavenia/parametre možno meniť prostredníctvom displeja Vstupy/výstupy sa dajú manuálne prepínať na testovanie

Regulácia zahŕňa všetky voliteľné funkcie a vlastnosti vzduchotechnických jednotiek a ponúka ďalšie nasledujúce funkcie.

Preddefinované prevádzkové režimy sú: Vypnuté
Režim Freecooling
Úsporný režim Eco

Komfortný režim Comfort Automatický režim

Plánovač pre všetky dni v týždni. Až šesť spínacích cyklov za deň. Funkcia pre výnimočné dni, časy zapnutia/vypnutia podľa integrovaného kalendára, špeciálne časy pre udalosti.

Možnosti ovládania

Regulácia prietoku

Pomocou regulácie prietoku môžete zadávať nastavené hodnoty pre ventilátory pre rôzne prevádzkové režimy: Economy režim, Comfort režim a režim Freecooling. V prípade potreby môžete dosiahnuť vysoký alebo nízky tlak vďaka rôznym nastaveniam pre nastavené hodnoty prívodu a odvodu v m3/h.

Regulácia podľa tlaku v potrubí

Ventilátory sú riadené cez tlak v potrubí s 2 nastavenými bodmi pre prívodný a vratný ventilátor, rovnaké pre úsporný a komfortný režim; nastavené body sú nastavené počas uvedenia do prevádzky a môžu meniť pri osobnom servise. Aktuálny prietok je vždy viditeľný na hlavnej stránke.

Kombinovaná regulácia podľa tlaku a prietoku

Pri tomto režime riadenia je jeden ventilátor (hlavný ventilátor) riadený cez tlak v potrubí a druhý ventilátor (podriadený ventilátor) pracuje s rovnakým prietokom ako hlavný ventilátor.

Ventilátor s 1 alebo 2 stupňami regulácie

V tomto režime ovládania môžete vybrať stupeň pre úsporný a komfortný režim.

Regulácia rýchlosti

Rovnaké nastavenie ako pri regulácii prietoku, ale nastavujú sa priamo otáčky ventilátora bez akejkoľvek kontroly tlaku v potrubí alebo prietoku.

Možnosti regulácie vlhkosti

Regulácia na základe vlhkosti odsávaného vzduchu

Vlhkosť kontroluje senzor vlhkosti v odvodnom potrubí. Týmto viete kontrolovať priamo vlhkosť v miestnosti a regulácia dáva požiadavku v zmysle stanovených medzí.

Regulácia na základe vlhkosti prívodného vzduchu

Vlhkosť kontroluje senzor vlhkosti v prívodnom potrubí. Keďže vlhkosť vzduchu v miestnosti sa nemeria, pri zadávaní požadovaných hodnôt sa musí zohľadniť reakcia miestnosti.

Odvlhčovanie s nastavením rýchlosti ventilátora

Pri nízkej vlhkosti pracuje VZT s nastavením prietoku, rýchlosti alebo stupňa z režimu EKO a Komfort. Pri vysokej vlhkosti ovládanie nastaví prietok, rýchlosť a/alebo otáčky ventilátora na udržiavanie vlhkosti. Toto funguje len s ventilátormi s reguláciou prietoku, rýchlosti a/alebo výkonu. Nastavenia z prevádzkového režimu EKO a Komfort sú zaručené.

Odvlhčovanie pomocou chladiaceho výmenníka

Pri odvlhčovaní VZT ochladzuje privádzaný vzduch; v závislosti od aktuálnej teploty privádzaného vzduchu regulácia teploty ohrieva privádzaný vzduch. Odvlhčovanie má prednosť pred reguláciou teploty; teplota v miestnosti tak môže klesnúť bez toho, aby pracoval dohrievač (vodný, elektrický ohrievač).

Odvlhčovanie s cirkulačnou klapkou

Pri odvlhčovaní sa cirkulačná klapka zatvorí a otvorí sa klapka čerstvého/odvádzaného vzduchu; na odvlhčovanie sa tak použije viac suchého čerstvého vzduchu. Toto funguje pri malých bazénoch a iných miestnostiach s vysokou úrovňou vlhkosti. Cirkulačná klapka sa vždy používa v regulácii teploty ako sekvencia vykurovania (posledná sekvencia).

Odvlhčovanie s cirkulačnou klapkou

Pri odvlhčovaní sa cirkulačná klapka zatvorí a otvorí sa klapka čerstvého/odvádzaného vzduchu; na odvlhčovanie sa tak použije viac suchého čerstvého vzduchu. Toto funguje pri malých bazénoch a iných miestnostiach s vysokou úrovňou vlhkosti. Cirkulačná klapka sa vždy používa v regulácii teploty ako sekvencia vykurovania (posledná sekvencia).

Teplota

Regulácia podľa teplotnej kaskády medzi prívodným a odvádzaným vzduchom

Regulácia pracuje na základe teploty odvádzaného vzduchu ako s riadiacou veličinou a zadá 2 hodnoty pre teplotu privádzaného vzduchu. Ventily sa riadia podľa teploty privádzaného vzduchu. Teplota prívodného vzduchu neprekročí nastavené hodnoty. Medzi nastavenými hodnotami chladenia a kúrenia je tzv. mŕtva zóna, čiže ventily sú zavreté ak je aktuálna teplota odvádzaného vzduchu v mŕtvej zóne. Je potrebné nastaviť hodnoty pre režim kúrenia a chladenia režime ECO aj Komfort.

Regulácia podľa teploty privádzaného vzduchu

Regulácia pracuje na základe teploty privádzaného vzduchu ako s riadiacou veličinou. Výmenníky sú riadené priamo na základe tejto regulačnej slučky. Medzi nastavenou teplotou vykurovania a chladenia je tzv. mŕtva zóna, čiže ventily sú zavreté ak je aktuálna teplota privádzaného vzduchu v tejto mŕtvej zóne.

Regulácia podľa teploty odvádzaného vzduchu

Regulácia pracuje na základe teploty odvádzaného vzduchu ako s riadiacou veličinou. Výmenníky sú riadené priamo na základe tejto regulačnej slučky. Tie sa nastavujú, aby teplota prívodného vzduchu neprekročila nastavené hodnoty. Medzi nastavenou teplotou vykurovania a chladenia je tzv. mŕtva zóna, čiže ventily sú zavreté ak je aktuálna teplota privádzaného vzduchu v tejto mŕtvej zóne.

Kaskáda podľa teploty v miestnosti a teploty prívodného vzduchu

Tento mód je rovnaký ako regulácia na základe teplotnej kaskády medzi prívodným a odvádzaným vzduchom, ale používa priestorovú teplotu z vnútorného snímača teploty a nie teplotu odvádzaného vzduchu ako riadiacu veličinu. Nastavenie prichádza z vnútorného snímača teploty s fixnou mŕtvou zónou od 1 °C; toto nastavenie sa mení v nastavení pre kúrenie a chladenie.

Regulácia podľa teploty v priestore

Tento mód je rovnaký ako regulácia na základe teploty odsávaného vzduchu, ale používa priestorovú teplotu z vnútorného snímača teploty a nie teplotu odvádzaného vzduchu ako riadiacu veličinu. Nastavenie prichádza z vnútorného snímača teploty s fixnou mŕtvou zónou od 1 °C; toto nastavenie sa mení v nastavení pre kúrenie a chladenie.

Letná kompenzácia

Prostredníctvom letnej kompenzácie môžete posunúť nastavené hodnoty chladenia pri vysokých vonkajších teplotách. Skutočnú hodnotu posunu si môžete pozrieť na stránke nastavenia teploty.

Obmedzenie prívodu vzduchu

Teplota privádzaného vzduchu je vždy obmedzená kaskádou. Nastavované hodnoty nemôžu prekročiť tieto limity. S reguláciou teploty na prívode vzduchu v neviete nastaviť nižšie alebo vyššie hodnoty. S reguláciou teploty odvodného vzduchu je rozsah rovnako limitovaný samostatnou regulačnou slučkou, kaskádou.

Obmedzenie prívodu vzduchu

Teplota privádzaného vzduchu je vždy obmedzená kaskádou. Nastavované hodnoty nemôžu prekročiť tieto limity. S reguláciou teploty na prívode vzduchu v neviete nastaviť nižšie alebo vyššie hodnoty. S reguláciou teploty odvodného vzduchu je rozsah rovnako limitovaný samostatnou regulačnou slučkou, kaskádou.

Možnosti kvality vzduchu

Senzor kvality vzduchu – VOC

Tento senzor meria rôzne organické plyny vo vratnom vzduchu a signalizuje koncentráciu príslušného plynu v %. Informácie o meraných plynoch nájdete v technickom liste snímača.

Senzor kvality vzduchu – VOC

Tento senzor meria rôzne organické plyny vo vratnom vzduchu a signalizuje koncentráciu príslušného plynu v %. Informácie o meraných plynoch nájdete v technickom liste snímača.

CO2-Senzor

Tento snímač meria koncentráciu CO2 [ppm] odsávaného vzduchu.

Cirkulačná klapka

Pri dobrej kvalite odvádzaného vzduchu prechádza väčšina vzduchu cez cirkulačnú klapku. Ten sa dostáva ako prívodný vzduch do miestnosti; používa sa len minimum čerstvého vzduchu. Pri zlej kvalite vzduchu je cirkulačná klapka zatvorená a používa sa viac čerstvého vzduchu. Cirkulačná klapka sa pri regulácii teploty vždy používa ako vykurovacia sekvencia (posledná sekvencia).

Free cooling

Free cooling

DX ovládanie

Až 3 kompresory možno použiť v 2 samostatných chladiacich okruhoch, pričom kompresory sa rozdelia medzi okruhy v závislosti od požadovaného rozdelenia výkonu.
Kompresor 1: môže byť navrhnutý ako on/off, digitálny scroll alebo s inverterom. Kompresor 2: môže byť navrhnutý ako on/off.

Kompresor 3: môže byť navrhnutý ako zapnutý/vypnutý. Prepínanie tepelného čerpadla voliteľný: Áno
Bajpas horúcich pár voliteľný: Áno (modulácia/zapnutie/vypnutie) Elektronický vstrekovací ventil voliteľný: Áno
Kondenzátor bazénovej vody voliteľný: Áno

Štandardná inštalácia presostatov pre vysoký a nízky tlak a snímačov tlaku pre odparovanie a kondenzáciu pre každý okruh DX

Technické údaje

Dokumentácia vytvorená v programe AirCalc

Technické údaje (D,I,E,SK)
Riadiace komponenty (D,I,E, SK)
Text špecifikácie (D,I,E, SK)

Štandardná dokumentácia

Schéma zapojenia (D,I,E)
Schéma chladiaceho okruhu (D,I,E)
Text špecifikácie (D,I,E, SK)
Komponenty DX okruhu (D,I,E, SK)
Stratégia riadenia (D,I,E)
Používateľská príručka (D,I,E. SK)
Predvolené nastavené hodnoty (D,I,E. SK)

Rozmery vnútorného rozvádzača

Podľa zariadenia

Rozmery vonkajšieho rozvádzača

H x W x D 1000 x 800 x 300 mm
H x W x D 1200 x 800 x 300 mm
H x W x D 1400 x 800 x 400 mm
H x W x D 1600 x 1000 x 400 mm

Napájanie pomocou hlavného vypínača:

Celkový výkon < 320 kW štandard
Celkový výkon > 320 kW na vyžiadanie

Transformátor 160 VA / 250 VA s ističmi na primárnom a sekundárnom okruhu, jednosmerné napájanie 5/10 A, ističe pre regulátor, aktívne snímače a servo pohony, riadiaci obvod s modulmi na pripojenie a svorkami pre výstupy, digitálne vstupy, svetelné indikátory alarmu na displeji, svorky a relé na pripojenie kontaktov skupiny požiarneho hlásiča, kontakty na ochranu vinutia motora a autorizačný kontakt systému.

Základné komponenty

Siemens POL 635.00 Riadiaca jednotka

Napájanie AC 24 V alebo DC 24 V
8 univerzálnych vstupov/výstupov
5 digitálnych vstupov (bezpotenciálové kontakty) 2 analógové výstupy
6 relé výstupov (beznapäťové kontakty) Rozhranie USB a RJ45 na pripojenie k počítaču/ Miestny konektor
pre rozhranie (RJ45) a PC nástroje (USB)
SD karta

Siemens POL 955.00 I/O Rozširujúci modul

Napájanie AC 24 V or DC 24 V
8 univerzálnych vstupov/výstupov I/Os
4 relé výstupy (beznapäťové)
2 analógové výstupy (DC 0…10 V)
Komunikačné rozšírenie I/Os

Siemens POL 895.51 Displej

8 riadkový displej s voliteľným modrým a bielym podsvietením
Tlačidlo pre jednoduché ovládanie
Alarm tlačidlo s LED indikátorom

Tlačidlo Info
Napájanie z riadiacej jednotky cez zbernicu alebo HMI na riadiacej jednotke

Siemens POL 902.00 Komunikačný modul Modbus RTU

Integrácia do BMS cez RS 485 Modbus RTU
2 Modbus Slave
Galvanicky oddelené pripojenie

Siemens POL 904.00
Komunikačný modul BACnet MS/TP

Integrácia do BMS cez BACnet MS/TP
Podporuje BACnet MS/TP (profil B-AAC) s rôznymi prenosovými rýchlosťami

Siemens POL 908.00 Komunikačný modul BACnet IP

Integrácia do BMS cez BACnet IP
Podporuje BACnet/IP (profil B-AAC a BBMD)

Siemens POL 909.00

Komunikačný modul WEB-module Internetový procesor Intel® StrongARMTM SA-1110 Zabudovaný v platforme Windows CE®
s programom webového servera
Generictree na zápis a čítanie dátových bodov
Platforma pre webové aplikácie

Siemens POL 906.00
Komunikačný modul LON

Integrovaný do BMS cez LON network
Galvanicky oddelené pripojenie k sieti LON
rýchlosťou 78 kbaud Transceiver TP/FT-10

Siemens POL 822.60

Priestorový ovládač
Meranie izbovej teploty
2-kabelové pripojenie k hlavnému riadiacemu zariadeniu (KNX)

Siemens POL 985.00 I/O Rozširujúci modul

Napájanie AC 24 V alebo DC 24 V
8 univerzálnych vstupov/výstupov
3 analógové vstupy
3 digitálne vstupy bez potenciálu
2 digitálne vstupy galvanicky oddelené AC
115/230 V
8 relé výstupov
2 triakové výstupy (AC 24 V…230 V)

Siemens POL 925.00 I/O

Rozširujúci modul
Napájanie AC 24 V or DC 24 V
4 digitálne vstupy bez potenciálu
2 digitálne vstupy galvanicky oddelené AC 115/230 V

Siemens POL 945.00 I/O Rozširujúci modul

Napájanie AC 24 V or DC 24 V
4 analógové vstupy
4 relé výstupy