Skip to main content

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Inžiniering v stavebníctve, alebo inžinierska činnosť v stavebníctve je služba, ktorá je bezprostredne spojená s predprojek- tovou a projektovou prípravou Vašej budúcej stavby.

Ešte predtým ako sa rozhodnete uskutočniť svoj malý alebo veľký staviteľský sen je žiadúce, aby ste mali k dispozícii čo najviac informácií, a či potrebujete len malý vstavok v existujúcej hale, alebo nový priemyselno-výrobný podnik, inžinieringu sa nevyhnete.

Veľakrát sa pri vybavovaní územného, stavebného aj kolaudačného povolenia vyskytnú rôznorodé problémy s nesúhlasom dotknutých orgánov, námietkami susedov, rozporom s územným plánom, nečinnosťou orgánov a ďalšími problémami, ktoré si budú vyžadovať dodatočný čas a financie. Zastupovanie Vám môže ušetriť všetky tieto problémy a umožní vám sústrediť sa na iné veci.

Aké výhody prináša využitie týchto služieb?
Za priaznivé ceny ušetríte množstvo času a všetko vybavíte na jednom mieste. Komunikujete s jedným člove- kom a ste riadne a včas informovaný o procese vybavenia.

Zastrešujeme najmä tieto činnosti v oblasti inžinierskych a pozemných stavieb:

Predprojektová príprava pre kompletné spracovanie projektovej dokumentácie:

  • inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum
  • predprojektový prieskum inžinierskych sietí v záujmovom okolí
  • vytýčenie inžinierskych sietí pre geodetické zameranie k spracovaniuprojektovej dokumentácie
  • komplexné potrebné geodetické služby – polohopisné a výškopisnézameranie, geometrické plány
  • posúdenie návrhu projektu s územnoplánovacou dokumentáciou

Zlúčené územné a stavebné konanie

Kolaudačné konanie

Všetky zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete

Koordinácia projekčných prác

  • spolupráca s hlavným architektom projektu
  • spolupráca so stavebnými inžiniermi zodpovednými za zhotovenie
    jednotlivých profesií

Ďalšie povolenia potrebné na uskutočnenie stavby:

• povolenie na osobitné užívanie komunikácií
• povolenie na osobitné užívanie vôd
• iné

Povolenie odstránenia stavby

Posúdenie investičného zámeru stavby

• konzultácia zámeru stavby na stavebnom úrade

• odsúhlasenie možnosti zrealizovania zámeru u distribučných spoločností

Odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Majetko-právne vysporiadanie

A iné (technická podpora, konzultačná činnosť)

Územné konanie

Stavebné konanie

Cena za služby sa stanovuje individuálne podľa rozsahu a náročnosti konkrétneho projektu, ako aj od rôznych požiadaviek klienta.