Skip to main content

KONTROLA KLIMATIZAČNÝCH A VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV PODĽA ZÁKONA Č. 314/2012 Z. Z.

Vedeli ste, že pravidelný servis ešte stále nemusí byť všetko, čo Váš klimatizačný alebo vykurovací systém môže potrebovať? Pri väčších výkonoch je totiž nutná aj pravidelná kontrola podľa zákona č. 314/2012 Z. z. Jej cieľom je zaručiť optimálnu prevádzku, ktorá Vám môže pomôcť znížiť spotre- bu energií, a prispieť tak k ochrane životného pros- tredia. Zákon 314/2012 Z. z. ukladá povinnosť prevádzkovateľom zdrojov chladu a tepla pravidelnú kontrolu účinnosti týchto zdrojov. Súčasťou kontrol je aj overenie úplnosti prevádzkovej doku- mentácie a správnosti vedenia evidencie zariadení a k nim prislúchajúcich predpísaných úkonov.

Akých výkonov sa teda tento zákon týka? Ide o klimatizačné alebo vykurovacie systémy s inšta- lovaným výkonom nad 70 kW. Pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov zabezpečuje vlastník budovy (alebo zmluvou o správe je možné previesť povinnosť na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správcu budovy alebo správcu vykurovacieho alebo klimatizačného systému), ktorý si objedná kontrolu u oprávnenej osoby.

To, aký je presný postup pri pravidelnej kontrole vykurovacie- ho systému, rozšírenej kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému, ustanovuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, z 13. decembra 2012.

Táto kontrola pozostáva z hodnotenia systému ako celku v rozsahu podľa typu systému, hodnotenia a kontroly samostatných prístupných častí systému, hodnote- nia schopnosti systému optimalizovať výrobu, distribúciu, uskladňovanie a spotrebu energie za bežných podmienok alebo prevádzkových podmienok, a v závere ponúka návrh opatrení zameraných na účinnosť, spoľahlivosť a účel využitia systému a hodnotenia nákladovej efektívnosti navrhovaných opatrení.

Na prvý pohľad len ďalší náklad v prevádzke budov však prináša pri odstránení zistených nedostatkov obrovské úspory v nákladoch na energie. Niekoľko prípadov z praxe potvrdzuje, že po uplatnení odporúčaných opatrení je skutočne možné ušetriť významné výdavky na energie. Ak sa vám to ešte stále zdá zbytočné, máme pre Vás niekoľko prípadových štúdií – našich vlastných skúseností z praxe.

Prípadová štúdia – chladíme aj vykurujeme súčasne

Obchodné centrum nachádzajúce sa v malom okresnom meste na západnom Slovensku v Nitrianskom kraji. Hlavnú obchodnú pasáž chladí 46 zabudo- vaných štvor-trubkových fancoilov nemenovaného výrobcu. Tieto fancoily majú v jednom plášti integrované oba výmenníky. Prívod chladnej vody do chladiace- ho výmenníka a horúcej vody do vykurovacieho výmenníka riadia servopo- honom ovládané ventily. Po 8 rokoch prevádzky je 38 ventilov na vykurovaní trvalo otvorených (nezatvárajú sa počas letnej prevádzky). Horúca voda z kotolne slúžiacej v lete len na prípravu TÚV vyhrieva fancoily, a vykuruje priestor, ktorý je súčasne klimatizovaný.

Po odstránení závady poklesla spotreba elektrickej energie o 1500 kWh denne, spotreba plynu poklesla v priemere asi o 1300 kWh denne.

Prípadová štúdia – dva rovnaké chillery nefungujú ani zďaleka rovnako

Obchodné centrum nachádzajúce sa v malom okresnom meste na západnom Slovensku v Trnavskom kraji. Objekt je chladený pomocou dvoch identických chillerov nemenovaného výrobcu, zapojených paralelne. Chillery bežia počas horúceho leta súčasne. Súčasné meranie okamžitého výkonu výroby chladu a elektrického príkonu odhalilo, že jeden chiller mal dvojnásobný elektrický príkon a súčasne polovičný chladiaci výkon. Zistilo sa znečistenie vodnej strany výparníka kalom. Po vyčistení pracuje chiller s hodnotami v hraniciach určených výrobcom.

Intervaly kontrol klimatizačného alebo vykurovacieho systému uvádzame nižšie.

Typ zariadenia Interval pravidelnej kontroly (rok)
Vykurovacie zariadenia
Spaľovacie zariadenie na zemný plyn 4
Spaľovanie zariadenie na tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu 3
Elektrické odporové zariadenie určené na vykurovanie priestoru 5
Tepelné čerpadlo 5
Klimatizačné zariadenia 5

Používame najnovšie technológie a špeciálne metódy, aby sme získali presné údaje o vašich systémoch. Týmto spôsobom môžeme identifikovať slabé miesta
a navrhnúť účinné zlepšenia. Nebojte sa nás kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky alebo sa chcete dozvedieť viac o našich službách ohľadne kontroly systémov.